Architectuur Prijs
Achterhoek

Reglement

 

Artikel 1

De organisatie van de Architectuur Prijs Achterhoek is in handen van de Stichting Architectuur Prijs Achterhoek (hierna te noemen: stichting APA), gevestigd in Doetinchem.
 

Artikel 2

Deelname aan de wedstrijd staat open voor architecten ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregister. Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwers en particulieren kunnen ook projecten voor de wedstrijd aanmelden via de website www.architectuurprijsachterhoek.nl.
 

Artikel 3

De stichting APA reikt twee prijzen uit: de vakjuryprijs en de publieksprijs. De vakjuryprijs wordt uitgereikt aan de architect van het door de vakjury gekozen winnende project. De publieksprijs wordt samen met dagblad De Gelderlander georganiseerd. Via de website van dagblad De Gelderlander en tijdens de APA tentoonstelling kan het publiek stemmen. De publieksprijs wordt uitgereikt aan de architect van het project dat de meeste stemmen heeft behaald.
 

Artikel 4

Uitgesloten van deelname zijn de architect-bestuursleden van de stichting APA en de architect-juryleden en hun eventuele bureaus.
 

Artikel 5

Aanmelden is mogelijk vanaf januari 2019.

 

Artikel 6

De inzendingvoorwaarden zijn:

Aan te leveren bij het APA-secretariaat (zie artikel 5 voor adresgegevens):

 • Volledig ingevuld deelnameformulier/akkoordverklaring en formulier adresgegevens;
 • Drie bladen (liggend A3-formaat), geplakt op 5 mm. dik A3-foamplaat, waarop in woord en beeld het gebouwde project wordt gepresenteerd. De bladen dienen geanonimiseerd te zijn. Op de achterzijde van iedere plaat moet de projectnaam en projectplaats worden vermeld;
 • Één blad (staand A4-formaat), geplakt op 5 mm. dik A4-foamplaat, met projectbeschrijving (voorzien van een kernachtige koptekst) van maximaal 350 woorden (lettertype Arial, lettergrootte16), die het ontwerp toelicht en informatie geeft over de opgave en de gekozen conceptuele uitgangspunten. Het blad dient geanonimiseerd te zijn. Op de achterzijde van de plaat moet de projectnaam en projectplaats worden vermeld.

Aan te leveren op info@architectuurprijsachterhoek.nl:

 • De projectbeschrijving van maximaal 400 woorden (doc-bestand);
 • Verkorte projectbeschrijving van maximaal 90 woorden, voorzien van een kernachtige koptekst van maximaal 5 woorden (doc-bestand);
 • Maximaal zes rechtsvrije foto's die samen een goede indruk geven van het project (jpg-bestand, 300 dpi, minimaal 6 MB per beeld). Het eerste beeld moet representatief zijn voor de inzending. Dat beeld wordt gebruikt voor de overzichtspagina met alle inzendingen op de website. Daarnaast moet op tenminste één beeld de omgeving/context waarin het project is gesitueerd te zien zijn. 

 

Artikel 7

De secretaris van de stichting APA onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden en dus mee kunnen dingen naar de vakjuryprijs en publieksprijs.
 

Artikel 8

De stichting APA en/of de jury hebben het recht de toegelaten deelnemers afzonderlijk te benaderen voor een (nadere) toelichting.
 

Artikel 9

Beoordeling door de jury van de inzendingen vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 

Algemeen:

 • het project valt binnen de sector burger- en utiliteitsbouw (b&u);
 • het project is gesitueerd in de regio Achterhoek. Deze is in de statuten van de stichting APA omschreven als: het gebied dat ten noorden wordt begrensd door de provinciegrens met Overijssel, in het oosten en zuiden door de grens met Duitsland en in het westen door de rivieren Rijn, Neder-Rijn en IJssel;
 • het project is ontworpen door een architect, ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregister.

Ontwerp:

 • interpretatie van de opgave;
 • conceptuele kracht;
 • consistente uitwerking van de gekozen uitgangspunten;
 • stedenbouwkundige/landschappelijke inpassing;
 • materialisatie;
 • de betekenis van het project in zijn context;
 • maatschappelijke relevantie;
 • de mate waarin duurzaamheidsaspecten in het project zijn verwerkt.

 

Artikel 10

De jury nomineert maximaal drie inzendingen en honoreert de volgens haar beste inzending uit de genomineerden met de vakjuryprijs van de stichting APA.
 

Artikel 11

Indien naar de mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft zij het recht geen prijs toe te kennen.
 

Artikel 12

Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig moeten zijn. Bij verhindering van één der juryleden wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht. Openbaarmaking zal geschieden op de avond van de officiële prijsuitreiking, altijd de eerste vrijdag in de maand november.
 

Artikel 13

De uitspraak van de jury zal door het bestuur van de stichting APA worden overgenomen. Het bestuur kan de beoogde prijswinnaar alleen passeren op grond van zeer zwaarwegende ethische, morele of maatschappelijke bezwaren. In dat geval zal er geen vakjuryprijswinnaar zijn. Over de uitspraak van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 

Artikel 14

De vakjuryprijs, alsook de publieksprijs, omvat een kunstwerk dat aan de respectievelijke prijswinnaar zal worden uitgereikt.
 

Artikel 15

Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de stichting APA zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen bescheiden in acht nemen. Verveelvoudiging van genoemde bescheiden door de stichting APA ten behoeve van de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten die met goedkeuring van de stichting APA gekoppeld zijn aan de Architectuur Prijs Achterhoek.
 

Artikel 16

De inzendingen worden na openbaarmaking van het juryrapport en de tentoonstelling weer beschikbaar gesteld aan de inzenders.